משקי עמק הירדן

בארגון חברות 31 אגודות שיתופיות ופעילותיו העיקריות הן:

מתן אשראי לקיבוצים, ניהול תזרים מזומנים משותף, פעילות סחר ועוד.

האגודה מרכזת פעילות גביות תוצרת חקלאית של סחר וקניינות במחזור עסקי כולל של כ- 1.2 מיליארד ₪ בשנה

הסדרים פיננסיים לקיבוצים ותאגידי צמח מול המערכת הבנקאית, הסוכנות, ממ"י והמדינה.

  • משקי עמק הירדן נתאגדה ונרשמה כאגודה שיתופית בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות בתאריך 7/10/1939.
  • באגודה חברים 31 קבוצים, מושבים ובנוסף תאגידים ובתי ספר מאזור עמק הירדן.